Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Književnost I

Otvori sve | Zatvori sve

Književnoteorijski uvod

Područja i teme kolegija

 1. Što je književnost i zašto na Akademiji dramske umjetnosti?
  • granice i sadržaj znanosti o književnosti
  • kratki povijesni pregled različitih pristupa problemu književne jezične umjetnine
  • značenje književno-teorijske metodologije u pristupu dramsko-kazališnoj umjetnini
 2. Osnovni pravci proučavanja književnosti
 3. Tipovi književnog stvaranja
  • što su to književni pravci?
  • povijesna poetika - teorijski pristup književnoj povijesti
  • periodizacija književnosti
 4. Jezik i književnost
  • način postojanja umjetničkog djela kroz jezik i struktura književnog teksta
  • kompozicija jezičnog umjetničkog djela i drugi mediji (film, televizija, kompjutor)
  • tekst i izvantekstovne umjetničke strukture
 5. Problemi književne genologije (rodovi, vrste, podvrste, žanrovi)
 6. Epika (ep i proza)
  • epsko pjesništvo: definicija, epska tehnika, obilježja, kulturološki uvid u kontekst
  • klasifikacija i pregled važnijih epskih djela usmene i pisane epske poezije
  • analiza teksta - Homer, Odiseja - tekstualna analiza, teorijski i povijesni okvir za nju, "homersko pitanje"
  • poetika perioda i epski spjev Božanstvena komedija Dantea Alighieria, analiza teksta
 7. Jednostavni oblici
 8. Teorija novele
 9. Roman
  • žanrovska obilježja, vrste i tipovi romana, nastanak romana, Cervantes: Don Quijote, Bulgakov: Majstor i Margarita ili T. Mann: Doktor Faustus
 10. Proza; modernizam, postmodernizam
 11. Naratološki model
  • narativna načela u književnosti, filmu, drami i unutar tzv. scenskog teksta (problem filmske adaptacije; specifičnosti proznog i filmskog pripovijedanja - John Fowles "The French Leutenant's Woman" ("Ženska francuskog poručnika") / scenarij Harolda Pitnera za istoimeni film Karela Reisza iz 1981. godine)
 12. Stil, retorika, stilistika
 13. Figure i tropi (uporaba retoričkih figura u dramskome tekstu i njihov utjecaj na značenjsku strukturu djela u cjelini na dva primjera: Shakespeare ("San ivanjske noći") i Calderón de la Barca ("Život je san")
 14. Lirske vrste, lirska i dramska versifikacija (drama u stihu i poetika hrvatske moderne)
 15. Dramske vrste

Popis literature

Obavezna literatura

I

Aristotel: O pjesničkom umijeću, Zagreb 1983.

Pavličić, Pavao: Književna genologija, Zagreb 1983

Solar, Milivoj: Teorija književnosti, Zagreb 1991

Škreb, Zdenko / Stamać, Ante: Uvod u književnost, Zagreb 1983.

II

Homer, Odiseja

Dante, Djela, Liber, Zagreb 1976 (pročitati i Zorić: "Uvod u Dantea" i "Dante u Hrvata")

Shakespeare, San ivanjske noći

Calderón de la Barca, Život je san

Sekundarna literatura (nije obavezno za ispit)

a) Opća teorijska literatura

Boileau, Nicolas, Pjesničko umijeće, Zagreb 1975.

Beker, Miroslav, Suvremene književne teorije, Zagreb 1986.

Croce, Benedetto, Estetika, Zagreb 1992.

Eagleton, Terry, Literary Theory: An Introduction, Oxford 1983 (Hrv. izdanje Književne teorije, Zagreb 1987.)

Eco, Umberto, La struttura assente, Introduzione alla ricerca semiologica, Milano 1968. (srp. izdanje Kultura, informacija, komunikacija, Beograd 1973)

Frank, Manfred, Iskazivo i neiskazivo, Zagreb 1993.

Frye, Northrop, Anathomy of Criticism: Four Essays, New Jersey 1957. (hrv. izdanje Anatomija kritike, Zagreb 1979.)

Gadamer, H.G., Wahrheit und Methode, Tübingen 1960 Bos. izdanje, Sarajevo 1978.)

Hirsch, E. D. Validity in Interpretation, Yale UP, New Heaven and London 1971 (srp. izdanje: Načela tumačenja, Beograd 1983.)

Ingarden, Roman, Vom Erkennen des literarischen Kunstwerkes, Tübingen 1968. (srp. izdanje, Beograd 1971.)

Jakobson, Roman, Linguististics and Poetics, Cambridge Mass, 1960. (srp. izdanje Lingvistika i poetika, Beograd 1966.)

Jauss, Hans Robert, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, München 1977

Jolles, André, Jednostavni oblici, Zagreb 1978.

Kravar, Zoran, Tema 'stih', Zagreb 1993.

Kayser, Wolfgang, Das sprachliche Kunstwerk, Bern & München 1948. (srp. izdanje Beograd 1973.)

Lukács György, "Teorija romana", u: Roman i povijesna zbilja, Zagreb 1986.

Lotman, J. M. Struktura hudožestvennogo teksta, Moskva 1970. (srp. izdanje Struktura umetničkog teksta, Beograd 1976.

Mukarovský, Jan, Kapitoly z české poetiky, Praha 1948; Studie z estetiky, Praha 1966; Cestami poetiky a estetiky, Praha 1971. (srp. izdanje/izbor naslovljen Struktura, funkcija, znak, vrednost, Beograd 1987.)

Pavličić, Pavao: Stih i značenje, Zagreb 1993.

Pavličić, Pavao: Stih u drami, drama u stihu, Zagreb 1985.

Petrović, Svetozar, Oblik i smisao, Novi Sad 1986.

Propp, Vladimir, Morfologija bajke, Beograd 1982.

Ricoeur, Paul, La métaphore vive, Paris 1975. (hrv. izdanje živa metafora, Zagreb 1982.)

Slamnig, Ivan, Hrvatska versifikacija, Zagreb 1981.

Solar, Milivoj, Teorija proze, Zagreb 1989.

Staiger, Emil, Die Kunst der Interpretation, Zürich 1955.

Todorov, Tzvetan, Poétique, Paris 1968/73.

Tomaševskij, Boris, Teorija literatury. Počtika, Leningrad 1925. (hrv. izdanje Teorija književnosti, Zagreb 1997.)

Wellek/Warren, Theory of Literature, New York, London 1949

Zima, L., Figure u našem narodnom pjesništvu, Zagreb 1988. (2)

Žmegač, Viktor, Povijesna poetika romana, Zagreb 1991. (2)

b) Naratologija (teorija pripovijedanja u prozi i filmu)

Christian Metz: Film Langage: A Semiotics of the Cinema, Oxford University Press, N.Y. 1974

Gérard Genette: Narrative Discourse, Cornell UP, Ithaka 1980; Figures of Literary Discourse, Columbia UP, New York 1982

Wallace Martin: Recent Theories of Narrative, Cornell University Press, Ithaca 1982

Bruce Morrissette, Novel and Film; Essays in Two Genres, University of Chicago Press, Chicago 1985

David Bordwell, Narration in the Fiction Film, University of Wisconsin Press, Madison 1985

John Fell, Film amd Narrative Tradition, University of California Press, Berkley 1986

Seymour Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Cornell UP, Ithaca 1978; Coming to Terms; The Rethoric of Narrative in Fiction and Film, Cornell UP, Ithaca 1990

Allan Casebier, Film amd Phenomenology; Toward a Realist Theory of Cinematic Representation, Cornell UP, Ithaca 1990