Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij

Pravilnik studija

Otvori sve | Zatvori sve

1. Tehnika

1.1 Osobna tehnika

Za studij filmskog i TV snimanja studenti moraju sami osigurati sljedeću tehniku:

1.1.1 Na početku studija:
- refleksni 35mm fotoaparat sa širokokutnim, srednjim i uskokutnim objektivom ili zumom odgovarajuće kvalitete
- fotografski stativ
- crno-bijeli fotografski laboratorij
- mogućnost gledanja VHS video snimki izvan Akademije

1.1.2 U toku prve godine studija:
- žuti, zeleni, narančasti i crveni filtar

1.1.3 Na početku druge godine studija:
- studijski svjetlomjer za mjerenje upadnog svjetla

1.1.4 Na početku treće godine studija:
- konverzijske filtre

Tijekom čitavog studija studenti su dužni sami nabavljati potrebni fotomaterijal (filmove, fotopapire i kemikalije).

Nemogućnost nabave navedene opreme i materijala ne smatra se opravdanjem za neizvršavanje postavljenih nastavnih zadataka.

1.2 Tehnika u vlasništvu Akademije

1.2.1 Tehniku u vlasništvu Akademije student posuđuje kod voditelja tehnike pri čemu potpisuje potvrdu o prijamu tehnike. Potvrda mora sadržavati rok vraćanja tehnike. U cilju nesmetanog odvijanja nastavne produkcije student ne smije zadržati tehniku dulje od navedenog roka bez konzultacije sa voditeljem tehnike i odobrenja nastavnika glavnog predmeta.

1.2.2 Student je dužan čuvati tehniku od oštećenja i krađe. Ukoliko tehnika bude oštećena ili otuđena zbog studentove nemarnosti, student će nadoknaditi nastalu štetu.

Svako oštećenje ili nestanak posuđene tehnike student mora smjesta prijaviti voditelju tehnike i nastavniku glavnog predmeta.

1.2.3 Posuđenu tehniku student mora osobno vratiti voditelju tehnike. Predavanje tehnike između studenata nije dozvoljeno. U slučaju oštećenja ili nestanka tehnike odgovornim se smatra student koji je potpisao potvrdu o prijamu tehnike.

1.2.4 Za iznošenje tehnike izvan grada student mora dobiti odobrenje nastavnika glavnog predmeta.

1.2.5 Za iznošenje tehnike izvan zemlje potrebno je pribaviti ATA karnet.

1.2.6. Potvrda o vraćenoj tehnici, koju u indeks unosi voditelj tehnike, uvjet je za testiranje semestra.

1.2.7 Studentu koji samovoljno zadrži tehniku dulje od odobrenog roka, naplatiti će se penali u iznosu 50 % cijene iznajmljivanja odgovarajuće tehnike prema cjeniku Jadran filma.

1.2.8 Ukoliko potrebe umjetničke nastavne produkcije zahtijevaju, student izuzetno može zadužiti tehniku i nakon roka za testiranje semestra u dogovoru sa nastavnikom glavnog predmeta, nadležnim nastavnikom režije te voditeljima produkcije i tehnike.

1.3 Tehnika za snimanje diplomskih filmova

1.3.1 Za snimanje diplomskog filma može se odobriti iznajmljivanje tehnike izvan Akademije.

1.3.2 Student koji pristupa snimanju diplomskog filma sastavlja popis potrebne tehnike koji ovjerava nadležni nastavnik glavnog predmeta, a ukoliko je na popisu tehnika koju Akademija ne posjeduje i voditelj tehnike. Ovjereni popis student predaje voditelju produkcije koji dogovara iznajmljivanje potrebne tehnike. O uvjetima i rokovima iznajmljivanja tehnike voditelj produkcije obavještava voditelja tehnike.

1.3.3 Student u načelu sam podiže i vraća iznajmljenu tehniku. Dužan je iznajmljenu tehniku čuvati od oštećenja i krađe, i vratiti je u dogovorenom roku. O vraćanju tehnike student obavještava voditelja tehnike. Ukoliko tehnika nije na vrijeme vraćena, voditelj tehnike o tome obavještava nadležnog nastavnika glavnog predmeta i voditelja produkcije.

1.3.4. Ukoliko student bez dogovora sa nadležnim nastavnikom glavnog predmeta i voditeljem produkcije zadrži iznajmljenu tehniku duže od dogovorenog roka, dužan je nadoknaditi nastale troškove.

2. Korištenje ateljea

2.1 Demonstrator kojeg dogovorno odrede nastavnici glavnog predmeta dužan je svakog ponedjeljka na vrata ateljea izvjesiti obrazac za upisivanje termina korištenja ateljea za tjedan koji počinje slijedećeg ponedjeljka. Studenti vrše rezervaciju ateljea na način da u prostor pored termina koji žele koristiti upišu svoje ime. Ukoliko student odustane od korištenja rezerviranog termina dužan je to na vrijeme označiti križanjem ili brisanjem ranije upisanog imena. Nakon isteka tjedna demonstrator čuva ispunjene obrasce do kraja semestra.

2.2 Ključ ateljea nalazi se na portirnici i studenti ga mogu podizati uz potpisivanje potvrde o prijemu. Po završetku rada u ateljeu ključ vraćaju na portirnicu. Student je dužan ostaviti atelje u urednom stanju. Ukoliko naiđe na neuredan atelje, obavještava o tome voditelja tehnike.

3. Rad u TV studiju

3.1 Režijske vježbe u TV studiju u načelu realiziraju četiri studenta filmskog i TV snimanja. Trojica rade kao operateri kamera - kameramani, dok četvrti u ulozi glavnog snimatelja postavlja rasvjetu. Glavni snimatelji su u načelu studenti treće godine.

3.2 Kod postave ili korekcije rasvjete operateri kamera pomažu glavnom snimatelju u fizičkom postavljanju reflektora.

3.3 Prije ulaska u studio glavni snimatelj izrađuje nacrt postave rasvjete, prema prethodnom dogovoru s režiserom. Nakon završenog snimanja pokazuje snimljeni materijal i konačni nacrt postave rasvjete predmetnom nastavniku.

4. Upotreba računala

4.1 Uz odobrenje predmetnog nastavnika i isključivo za potrebe nastave studenti Filmskog i TV snimanja mogu koristiti računalo u snimateljskom kabinetu. O datom

odobrenju predmetni nastavnik obavještava voditelja tehnike, kod kojega studenti podižu i kojem vraćaju ključ snimateljskog kabineta.

4.2 Studenti mogu koristiti računalo u radno vrijeme voditelja tehnike, osim u vrijeme održavanja nastave iz glavnog umjetničkog predmeta i jedan sat nakon toga, kada kabinet treba biti slobodan.

4.3 Za pristup računalu studenti moraju koristiti vlastito korisničko ime i zaporku, koje im dodjeljuje predmetni nastavnik odnosno CARNet koordinator ili sistem inženjer Akademije.

4.4 Za poslove koji nisu izravno u vezi s nastavom studentima stoji na raspolaganju računalo u knjižnici.

5. Vježbe

5.1 Snimateljske vježbe

5.1.1 Student je dužan izraditi zadanu vježbu u zadanom roku. Gotovu vježbu (u slučaju filmske vježbe nemontiranu) dužan je pokazati predmetnom nastavniku.

5.1.2 Do kraja svakog semestra student je dužan izraditi sve zadane vježbe i pokazati ih predmetnom nastavniku, što nastavnik potvrđuje svojim potpisom.

5.1.3 Filmske vježbe su u vlasništvu Akademije i u načelu se zadržavaju na Odsjeku.

5.1.4 Na godišnjem ispitu nastavnik može zadržati fotografske vježbe za koje procjeni da su potrebne za arhivu Akademije.

5.2 Režijske vježbe

5.2.1 Pod režijskom vježbom podrazumijevaju se sve vježbe snimljene u suradnji sa studentima režije ili montaže (filmskom ili elektronskom tehnikom), kao i vježbe snimljene u TV studiju.

5.2.2 Student se može dogovarati sa studentom režije o snimanju režijskih vježbi. O dogovoru je dužan obavijestiti predmetnog nastavnika. Nastavnik može ne odobriti studentu snimanje režijske vježbe ukoliko je već snimio istovrsnu vježbu drugog režisera, a na godini ima studenata snimanja koji takvu vježbu još nisu snimali.

5.2.3 U načelu režijske vježbe studenata prve godine režije snimaju studenti druge godine snimanja, vježbe studenata druge godine režije studenti treće godine snimanja itd. Moguće je odstupanje od ovog pravila.

5.2.3 Ukoliko studenti režije odnosno montaže i filmskog i TV snimanja nisu postigli međusobne dogovore o snimanju vježbe, predmetni nastavnik će odrediti studenta filmskog i TV snimanja koji će realizirati vježbu.

5.2.4 Student ne smije napustiti ili prekinuti snimanje režijske vježbe. O eventualnim problemima na snimanju dužan je obavijestiti nastavnika glavnog predmeta. Ukoliko bez konzultacija sa predmetnim nastavnikom napusti snimanje režijske vježbe biti će mu uskraćen potpis.

5.2.5 Obaveze koje student može imati izvan Akademije ne mogu biti opravdanje za prekidanje ili napuštanje snimanja režijskih vježbi, čak i ako se snimanje produljilo više nego je bilo planirano.

6. Asistiranje

6.1 Studenti filmskog i TV snimanja asistiraju kolegama kod snimanja vježbi koje zahtijevaju asistenta. Asistiranje je dio nastavnog procesa i izbjegavanje asistiranja se sankcionira uskraćivanjem potpisa. U načelu studenti iste godine asistiraju kolegama na snimateljskim vježbama.

6.2 Načelno pravilo kod režijskih filmova i montažnih vježbi je da studenti četvrte godine asistiraju apsolventima, studenti treće godine studentima četvrte godine itd. Moguće je i odstupanje od ovog pravila.

6.3 Student koji snima vježbu za koju je potreban asistent u načelu sam pronalazi asistenta, a ukoliko u tome ne uspije obratiti će se nastavniku glavnog predmeta na nižoj godini koji će mu odrediti asistenta.

7. Demonstratori

7.1 Demonstratori se postavljaju u skladu sa člankom 89. Statuta Akademije

7.2 Demonstratori pomažu nastavnicima u izvođenju nastave, a naročito u pripremi i izvođenju nastave u Ateljeu i TV studiju.

7.3 Demonstratori Odsjeka filmskog i TV snimanja po potrebi, a najmanje jednom tjedno, vrše digitalna snimanja studenata Akademije za potrebe izrade studentskih iskaznica.

8. Prijamni ispiti

8.1 Uvjeti za pristupanje prijamnom ispitu

Uvjeti za pristupanje prijamnom ispitu, termini održavanja kao i broj studenata koji mogu biti primljeni na I godinu studija objavljuju se svake godine u Pravilniku o prijamnim ispitima Akademije dramske umjetnosti.

8.2 Ispitno povjerenstvo

Ispitno povjerenstvo u načelu čine svi nastavnici glavnih predmeta struke na Studiju filmskog i TV snimanja.

Predstojnik odsjeka predlaže Akademijskom vijeću sastav ispitnog povjerenstva, te predsjedava ispitnom povjerenstvu. U slučaju spriječenosti, on imenuje svog zamjenika.

8.3 Ispitni rokovi

U načelu prijamni se ispiti održavaju u ljetnom i jesenskom ispitnom roku.

Ukoliko u prvom (ljetnom) ispitnom roku nisu popunjena sva mjesta za studij, prijamni ispit se održava i u drugom (jesenskom) ispitnom roku.

Pristupnici u ljetnom roku koji nisu ušli u uži izbor nemaju pravo pristupiti prijamnom ispitu u jesenskom roku iste godine.

Pristupnici koji su u ljetnom roku ušli u uži izbor imaju pravo pristupiti prijamnom ispitu u jesenskom ispitnom roku iste godine.

8.4 Tijek prijamnog ispita i rad ispitnog povjerenstva

Prijamni ispit se sastoji od tri dijela.

8.4.1. Prvi dio - procjena temeljne kvalitete radova

U prvom dijelu prijamnog ispita ispitno povjerenstvo procjenuje temeljnu kvalitetu prispjelih radova. O ispunjavanju temeljne kvalitete prispjelih radova povjerenstvo odlučuje većinom glasova.

Pristupnici čiji radovi nisu ispunili opće uvjete i temeljnu kvalitetu ne sudjeluju u daljem tijeku ispita, a radovi im se vraćaju.

8.4.2 Drugi dio - pismeni test i razgovor s pristupnicima

U drugom dijelu prijamnog ispita pristupnici rješavaju pismeni test iz općih kulturnih i filmskih tema, a potom pristupaju razgovoru sa članovima ispitnog povjerenstva. U ovom dijelu prijamnog ispita ispitno povjerenstvo nastoji utvrditi informiranost i motiviranost pristupnika za studij i poziv filmskog i televizijskog snimatelja, kao i znanje i vještinu fotografiranja, senzibilitet i likovnost njegovog fotografskog izraza.

Nakon procjene kvalitete radova, uvida u rezultate testa i razgovora povjerenstvo većinom glasova izabire pristupnike za uži izbor.

Ukoliko broj pristupnika u užem izboru nije veći od broja koji se može primiti na studij, ispitno povjerenstvo može utvrditi da je treći dio prijamnog ispita nepotreban i zaključiti listu pristupnika koji su stekli pravo upisa na Studij filmskog i TV snimanja.

8.4.3 Uži izbor

Pristupnicima koji su ušli u uži izbor ispitno povjerenstvo može odrediti dodatne zadatke i rok za njihovo izvršavanje. U ovom, trećem dijelu prijamnog ispita ispitno povjerenstvo ponovno procjenjuje kvalitetu radova, poklanjajući posebnu pažnju dodatnim zadacima.

8.4.4 Izabrani pristupnici

O izboru pristupnika koji stječu pravo upisa na studij povjerenstvo odlučuje dvotrećinskom većinom.

9. Godišnji ispiti

9.1 Glavni umjetnički predmet i glavni predmeti struke

9.1.1 Filmsko i TV snimanje I-IV

Glavni umjetnički predmeti. Komisijski godišnji ispiti. Ispiti se polažu pred ispitnom komisijom Odsjeka u ljetnom ispitnom roku. Akademijsko vijeće može odobriti polaganje godišnjeg ispita u jesenskom ispitnom roku ako to zahtjeva proces rada na realizaciji ispitnih zadataka. Ispitu mogu pristupiti studenti koji su u tijeku nastavne godine sustavno obavili zadatke kolegija u zadanim rokovima, što nastavnik ovjerava potpisom. Godišnji se ispit polaže samo jednom. Negativna ocjena u prvoj studijskoj godini povlači za sobom gubitak prava studija na Odsjeku, a na višim nastavnim godinama ponavlja se godina studija. Student koji nije zadovoljan ispitnom ocjenom ima pravo podnijeti zahtjev za ponovni ispit u skladu sa člancima 60. i 61. Statuta Akademije.

Sadržaj ispita je predočenje svih propisanih radova i vježbi programa kolegija i realiziranih radova programa studija Filmske i televizijske režije i Filmske i televizijske montaže koje je student realizirao u suradnji sa studentima tih odsjeka.

9.1.2 Osnove snimateljske tehnike, Svjetlo i rasvjeta, Boja i svjetlo, Osnove snimateljskog umijeća

Godišnji ispiti. Predmeti su bitni za nastavak studija. Ispit se polaže kod predmetnoga nastavnika u ljetnom ili jesenskom ispitnom roku i uvjet je za upis u višu godinu studija. Student koji nije položio ispit do upisa u slijedeću godinu ponavlja godinu. Ako student tri puta uzastopno ne položi ispit kod predmetnoga nastavnika, ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom Odsjeka.

Sadržaj ispita je nastavno gradivo prema planu i programu kolegija, gradivo predavanja i praktična primjena nastavnog gradiva.

9.1.3. Elektroničko snimanje I i II, Televizijska rasvjeta I i II

Godišnji ispiti. Predmeti su bitni za nastavak studija. Sadržaj ispita je nastavno gradivo prema planu i programu kolegija, gradivo predavanja i praktična primjena nastavnog gradiva te predočenje i obrana zadanih vježbi.

Uvjet za pristup ispitu je da su svi propisani radovi i vježbe kolegija realizirani sustavno tokom školske godine u zadanim rokovima što ovjerava nastavnik svojim potpisom.

9.1.3 Filmski i TV praktikum

Realizacija vježbi. Ispunjenje nastavnih obaveza nastavnik ovjerava svojim potpisom.

9.2 Ostali predmeti

9.2.1 Tipovi filmskog izlaganja, Povijest filma, Književnost I i II, Dramaturgija I, Osnove fotokemije I i II, Teorija filma, Predočavanje prostora I i II, Povijest umjetnosti, Engleski jezik I i II, Teorija montaže, Tehnika laboratorija i kolora, Uvod u produkciju, Analiza filma (fakultativno), Povijest hrvatskog filma (fakultativno), Povijest hrvatske fotografije (fakultativno)

Godišnji ispiti. Student koji nije položo neke od navedenih ispita može se uvjetno upisati u višu godinu studija u skladu sa člankom 81. Statuta Akademije i Pravilnikom o ispitima.

9.2.2 Osnove montaže

Godišnji ispit. Uvjet za upis u višu nastavnu godinu studija. Uvjet za pristup ispitu je da su svi propisani radovi i vježbe kolegija realizirani sustavno tijekom školske godine u zadanim rokovima što ovjerava nastavnik svojim potpisom.

9.2.3 Redateljski praktikum, Filmska / Televizijska režija

Ispit se ne polaže. Potpisi iz ovih predmeta uvjet su za testiranje semestra. Nastavnici Filmske i televizijske režije ovjeravaju da su studenti realizirali filmske i tv-vježbe , kao i filmove iz umjetničke nastavne produkcije na kojima su angažirani u realizaciji programa Odsjeka Filmske i tv-režije.

9.2.4 Scenografija i kostimografija, Estetika filma

Ispiti se ne polažu. Uvjet je za upis u višu nastavnu godinu studija pohađanje i realizacija seminarskih radova, realizacija zadanih vježbi i umjetničkih zadataka, kao i njihova ovjera potpisom nastavnika.

9.2.5 Tjelesna i zdravstvena kultura

Ispit se ne polaže. Uvjet je za upis u višu nastavnu godinu realizacija vježbi i njihova ovjera potpisom nastavnika.

10. Diplomski ispit

Diplomski ispit se sastoji od dva dijela:

10.1 Praktični rad koji može biti u jednom od ovih oblika:

10.1.1 Film koji je snimljen filmskom ili elektroničkom tehnologijom i koji zadovoljava profesionalne standarde hrvatske filmske i televizijske proizvodnje, kao i kriterije koji su pretpostavka profesionalnog autorskog djelovanja.

10.1.2 Rad realiziran u tijeku studija, a koji obujmom i dometima odgovara diplomskome radu.

10.1.3 Fotografski rad koji je prezentiran u obliku javne samostalne izložbe, koja obujmom i dometima svjedoči o autorskoj ličnosti;

10.2 Pisani rad

Pisani rad obima 30 - 50 kartica teksta koji obrađuje teme s područja filmskog ili elektroničkog snimanja, fotografije, filma ili televizije.

Prije početka pisanja student među nastavnicima glavnih predmeta struke odabire mentora s kojim dogovara temu diplomskog rada. Tijekom izrade pismenog diplomskog rada student se konzultira s mentorom.

11. Ponavljanje godine

11.1 Student koji ponavlja godinu pohađa nastavu iz predmeta je nije položio.

11.2 Nastavnik glavnog umjetničkog predmeta može studentu koji ponavlja godinu priznati snimateljske vježbe iz prethodne godine koje su na zadovoljavajući način realizirane.

11.3 Student koji ponavlja godinu ima obavezu snimanja režijskih vježbi i asistiranja kao i studenti koji godinu prvi puta upisuju. To se odnosi i na vježbe u TV studiju.