Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Prijamni ispiti

Opći uvjeti i rokovi

Otvori sve | Zatvori sve

Točne termine prijamnih ispita provjerite na stranicama ADU

Opći uvjeti

Sveučilišni studij na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu za poziv i zanimanje akademskog snimatelja traje 4 godine.

Studij na Akademiji može upisati osoba sa završenom gimnazijom, srednjom umjetničkom školom ili srednjom školskom spremom za koju program traje četiri godine.

Izabrani se kandidat mora upisati u akademsku godinu za koju je polagao prijamni ispit. U protivnome prijamni ispit nije valjan.

Izbor kandidata za studij obavlja se postupkom koji se na Akademiji zove prijamni ispit. Tijek i sadržaj prijamnog ispita utvrđuje Akademijsko vijeće.

Prijamnim ispitom se utvrđuje ima li kandidat darovitosti, psihofizičkih sposobnosti i znanja potrebnih za svladavanje studija. Prijamni ispit na Akademiji čin je prepoznavanja, vrednovanja i izbora kandidata za studij, koji se nameću talentom, sposobnostima, interesom i znanjem, a otvoreni su razvijanju individualnoga talenta i timskome radu. Prijamni ispit polaže se pred povjerenstvom, koje čine nastavnici i vanjski suradnici pojedinog odsjeka. Tijek Prijamnog ispita određen je navodima općih i posebnih uvjeta. Odluke povjerenstva su autonomne i konačne u postupku unutar Akademije.

Prijamni ispit za svaki odsjek provodi posebno ispitno povjerenstvo. Ispitno povjerenstvo donosi odluku dvotrećinskom većinom. Temeljem uspjeha na prijamnom ispitu, ispitno povjerenstvo utvrđuje listu izabranih kandidata koji su zadovoljili uvjete za upis na Akademiju. Listu izabranika povjerenstvo objavljuje na oglasnoj ploči Akademije u roku od 3 dana po provedenom prijamnom ispitu, te o istom izvješćuje Akademijsko vijeće.

Izbor kandidata temelji se na:

  • pokazanim sklonostima i specifičnim sposobnostima potrebnim za studij umjetničkih disciplina na Akademiji,
  • znanju, vještinama i sposobnostima stečenim u prethodnom obrazovanju,
  • praktičnom iskustvu stečenom u radu potrebnom za studij umjetničkih disciplina,
  • ocjeni radova propisanih za prijamni ispit.

Rokovi

Odsjek glume prijamni ispit održava isključivo u jesenskom ispitnom roku, a ostali odsjeci održat će prijamne ispite u ljetnom i jesenskom roku.

Prijamni ispit u II. roku održava se ako nisu popunjena sva mjesta za studij u I. roku.

U II. roku pravo pristupa imaju samo oni kandidati iz I. roka koji su bili u užem izboru te oni kandidati koji nisu bili prijavljeni u I. roku.

Na temelju prijava i pregleda priloženih radova određuje se redoslijed i raspored kandidata za prijamni ispit. Ispiti traju nekoliko dana, ovisno o broju kandidata i tijeku ispita na pojedinom odsjeku. Datumi polaganja usmenog odnosno praktičnog dijela ispita bit će objavljeni najkasnije dva dana nakon završetka prvoga dijela ispita. Kandidati su na prijamni ispit dužni donijeti osobnu iskaznicu i pribor za pisanje.

Kandidati primljeni u I. ispitnom roku dužni su se upisati u I. upisnom roku.

II. upisni rok je samo za kandidate s II. ispitnoga roka.

Kandidati koji se u propisanom roku nisu upisali, gube pravo na upis.